Website OVLNL.nl Home

OVL Beleid

Bij een groot aantal, en wellicht zelfs alle Nederlandse gemeenten, zijn een of meer (gelijkluidende) WOB-verzoeken binnengekomen over straatverlichting. Diverse gemeenten hebben de VNG verzocht hoe met deze WOB-verzoeken om te gaan. De VNG heeft daarom een aantal overwegingen/mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld voor de behandeling van dit WOB-verzoek.

Vooraf:

 • Dit WOB-verzoek is onlangs op het Forum WOB van de VNG geplaatst en wordt daar besproken (zie: https://forum.vng.nl/do/question?id=2982196-7175657374696f6e). Gemeenten kunnen via het Forum onderling kijken naar manieren van afhandeling van dit verzoek. Een aantal gemeenten hebben bijvoorbeeld een verzoek om verduidelijking van de gevraagde informatie gedeeld.
 • De overwegingen/mogelijke oplossingsrichtingen van de VNG voor de behandeling van het WOB-verzoek zijn niet uitputtend: de beschikbare informatie en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan verschilt immers per gemeente.
 • Dit verzoek vraagt om specifieke informatie, wat beantwoording ‘op maat’ vraagt. Het vakgebied van digitalisering/5G/Smart Cities is daarbij in ontwikkeling, waarbij de mate waarin en de wijze waarop gemeenten hierop actief zijn sterk verschilt. Zowel de inhoud als de omvang van het antwoord zal dan ook per gemeente uiteenlopen. Dit betekent dat dit verzoek zich goed leent voor hergebruik van processen en inhoudelijke uitwisseling op het Forum tussen gemeenten met een vergelijkbare situatie, maar niet voor standaardisatie van inhoudelijke beantwoording.


Overwegingen bij de behandeling van het WOB-verzoek:

 • Het verzoek is, voor zover wij kunnen beoordelen, niet gericht op misbruik van de WOB. Noch de bron van het verzoek/de verzoeken, noch de wijze waarop zij zijn ingediend doen hier volgens de huidige stand van de jurisprudentie aan af. Wij gaan er daarom vooralsnog vanuit dat het verzoek, mits voldoende gepreciseerd, inhoudelijk moet worden behandeld en beoordeeld moet worden in hoeverre de gevraagde informatie op grond van de artikelen 3, 10 en 11 WOB openbaar kan worden gemaakt.
 • Er wordt veelal om informatie gevraagd die algemeen/(te) onbepaald is. Wij adviseren gemeenten daarom om contact met verzoeker op te nemen om te vragen welke informatie hij ten aanzien van de desbetreffende onderwerpen nu precies wil ontvangen. Een dergelijk preciseringsverzoek hebben veel gemeenten, gelet op berichtgeving op het WOB-Forum hierover, ook reeds verstuurd (zie ook hiervoor). Uit de nadere toelichting die verzoeker volgens berichtgeving op het WOB-Forum inmiddels heeft gegeven, wordt niet ondereens duidelijk over welke bestuurlijke aangelegenheid/informatie het verzoek precies gaat. Wij adviseren daarom nogmaals met verzoeker (telefonisch of schriftelijk) contact op te nemen en om een nadere verduidelijking te vragen. Dit heeft consequenties voor de beslistermijn: die moet worden opgeschort (artikel 4:15 Awb). Indien er geen nadere toelichting wordt gegeven en/of deze niet verduidelijkt waarover informatie wordt verzocht, dan kan het WOB-verzoek in zoverre buiten behandeling worden gesteld.
 • De gemeente is niet gehouden om informatie die niet in bestaande documenten is neergelegd, te vergaren, te bewerken of op te stellen. Indien het verzoek niet ziet op informatie neergelegd in bestaande documenten, valt het niet onder de werkingssfeer van de WOB. Indien over de bestuurlijke aangelegenheid waarover informatie wordt gevraagd geen documenten bestaan (die aangelegenheid moet dan wel duidelijk zijn, zie hiervoor), dan kan het verzoek op grond van de WOB in beginsel eenvoudig worden afgewezen met de mededeling dat de gevraagde documenten niet bestaan.
 • De WOB lijkt zich niet te verzetten tegen de openbaarmaking van, voor zover deze er zijn, door de gemeente gehanteerde beleidslijnen over openbare verlichting, Smart Cities/smart maken van de publieke ruimte, smart meters.
 • Aanbestedingsdocumenten: De Aanbestedingswet 2012 kent een bijzondere openbaarmakingsregeling ten opzichte van de WOB (artikel 2.57). Op basis van die regeling maakt een aanbestedende dienst informatie die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt, niet openbaar. Ook maakt een aanbestedende dienst geen informatie openbaar uit aanbestedingsstukken of andere documenten die de dienst heeft opgesteld in verband met een aanbestedingsprocedure, indien die informatie kan worden gebruikt om de mededinging te vervalsen.
  Van andersoortige informatie zal op grond van de WOB moeten worden beoordeeld of deze voor openbaarmaking in aanmerking komt.
  Aan de hand van de door verzoeker gevraagde informatie kunnen wij niet beoordelen welk regime van toepassing is. Daarom adviseren we (ook) hierop om een nadere precisering te vragen, voor zover aanbesteding überhaupt al aan de orde is inzake de aangelegenheid waarover om informatie wordt gevraagd.
 • De gemeente moet bezien of het nodig is derde-belanghebbenden om een zienswijze te vragen over het voornemen om bepaalde informatie openbaar te maken (artikel 4:8 Awb). Dit kan het geval zijn aangezien er ook gegevens van derden worden opgevraagd. Mogelijk verzet artikel 10 lid 1 onder c WOB (bedrijfs- en fabricagegegevens) jo artikel 10 lid 2 onder g WOB (onevenredige bevoor- of benadeling) zich tegen openbaarmaking van een deel van de gegevens van derden.

Tot slot:

In de VNG Handreiking Transparant Bestuur 2016. Een praktische handleiding voor gemeenten over de Wet openbaar bestuur is onder meer een stappenplan opgenomen voor de behandeling van WOB-verzoeken. Deze Handreiking is digitaal te raadplegen, zie: VNG Handreiking Transparant Bestuur 2016 Deze kan van nut zijn bij de behandeling van het onderhavige WOB-verzoek.