Header IGOV - OVLNL banner

DISCLAIMER

IGOV en degenen die aan deze website hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel IGOV haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website en de gegevens. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. IGOV ziet derhalve, mede ten behoeve van degenen die aan deze website hebben meegewerkt, af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Hieronder valt ondermeer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. IGOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. IGOV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en andere derden.

IGOV does not accept any liability, written of implied, for content of third parties being offered for information on this website. This covers, yet not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in countenance with intellectual property rights of third parties. IGOV does not accept any liability, written or implied, for direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content of third parties being offered for information there. IGOV reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its website if the content offered by third parties of already published information is against the law, the stake of other internet users and other thirs parties.